logo
Liseye Geçis Sınavı
Türkçe Testi
1.
I. Bir ruh durumu içine girmek
II. Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, hareket vb. fiziki durumlarından
bilgi edinmek, hissetmek
III. İşitmek, ses almak

“duymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Senin hakkında konuşulduğunu duysam bile bunu gelip sana söylemem.
Soru Açıklaması
2.
Deyimler genellikle gerçek anlamından uzak kendine özgü bir anlam taşıyan, ifadeyi daha etkileyici ve
zengin kılmak amacıyla söylenen kalıplaşmış söz
öbekleridir. Örneğin birine dokunacak, onu incitecek
söz söylemek “taş atmak”, kusur ve eksiklerini görmeyerek övünen kimse “hem kel hem fodul”, sonuç
alınmayacak bir işle uğraşmak “havanda su dövmek”,
söylenen bir şeyi duymazlıktan gelmek “kulağı delik”
anlamları taşımaktadır.

Yukarıdaki parçada anlamı yanlış verilen deyim
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kulağı delik
Soru Açıklaması
3.
Nesnel anlatım söyleyenin kişisel duygu ve görüşlerini ifade etmeyen, genel geçer, herkese göre aynı
olan, kişiden kişiye değişmeyen yargıların olduğu
anlatımdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nesnel anlatıma örnek olmaz?
Doğru Cevap: "C" Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır.
Soru Açıklaması
4.
Aynı anne babadan olmalarına rağmen kardeşler birbirlerinden çok farklı kişiliklere ve davranışlara sahip
olabilirler. Anne-baba olarak bu farklılıkların bilincinde
olmak gerekir. Çocukların birinde bulunan davranış
veya kişiliği diğer çocukta da görmek istemek ve
çocuğu bunun için zorlamak yanlış bir tutumdur. Her
birey farklı kişilik ve davranışa sahiptir. Herkes aynı
kişiliğe ve davranışa sahip olup aynı şeyi düşünseydi
dünyada tek tip insan olurdu, çeşitlilik ve üretkenlik
olmazdı.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çocukları tek tip yetiştirmeye çalışmak doğru bir tutum değildir.
Soru Açıklaması
5.
Çocuk edebiyatı, geçmişte sözlü kültür döneminde
ninni ve tekerlemelerle başlar; masal, efsane, destan,
kıssa, atasözü ve deyimlerle sürer giderdi. Sanayi
toplumu döneminde yazılı kültüre geçişle birlikte
yazılı edebi ürünlerin çocuklarca da tüketilmesinin
yolu açıldı ancak yetişkinler için üretilen çeşitli edebi
ürünlerin birçoğunu çocuklar kullanamadı. Çocuklar
için ayrıca yazmak gerekti. Böylece çocuk edebiyatı
doğmuş oldu.
Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden
hangisi olur?
Doğru Cevap: "A" Çocuk Edebiyatının Doğuşu
Soru Açıklaması
6.
Akdeniz ülkelerinde yetişmekte olan, 10-20 metre
arasında değişen yüksekliklere sahip, dalları dikensiz
ve yaprakları karşılıklı olan küçük ve gümüş renginde
uzun ömürlü bir ağaçtır. Boylu bir çalı olarak da karşımıza çıkabilen zeytin ağacı, sık dallı, yayvan tepeli
ve her mevsim yeşil yapraklara sahip olan bir ağaçtır.
Gençken geniş, kıvrımlı ve yamru yumru bir gövdeye
sahip olan ağaç yaşlandıkça düzgün gri renkli gövde
kabuğunun giderek çatlaması söz konusudur. Ağacın
tepesi ise her sene yaklaşık olarak artan boyu kadar
genişlemektedir. Uzun ömürlü bir ağaç olan zeytin
ağacı yaklaşık 2000 yıl yaşayabilmektedir. Bu meyvenin etli kısmı ve sert çekirdek kısmı kullanılarak elde
edilen zeytinyağı oldukça değerlidir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya çalışmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Coğrafi keşiflerin Dünya üzerinde evrensel dini, ekonomik ve sosyal olmak üzere birçok etkisi olmuştur.
Öncelikle Baharat ve İpek Yolları ile birlikte Akdeniz limanları önemini kaybederken Atlas Okyanusu
kıyısında bulunan limanlar büyük önem kazanmaya
başlamıştır. Keşfedilen yeni kıtalar silah zoruyla kontrol altına alınarak sömürgeleştirilmiş ve bu kıtalarda
bulunan altın ve gümüş Avrupa’ya akmaya başlamıştır. Keşiflerin sonucunda zenginleşen burjuva sınıfı
güç kazanarak Avrupa mallarına yeni pazarlar bulmuş
ve bu gelişmeler Sanayi Devrimini tetiklemiştir. Keşfedilen yerlere götürülen Avrupa dini ve kültürel yapısı
bu sömürgeleri Avrupalılaştırmıştır. Her ne kadar
Hıristiyanlık yeni kıtalara yayılmış gibi görünse de
aslında “Dünyanın yuvarlak olması” ve yeni yerlerin
keşfi kiliseye olan inancı kökten sarsmıştır. Özellikle
keşfedilen kıtalardan Avrupa’ya götürülen bilimsel ve
kültürel eserler başta Rönesans olmak üzere büyük
değişikliklerin mihenk taşı olmuştur. Coğrafi Keşifler,
başta Rönesans ve Reform olmak üzere Avrupa’da
meydana gelen birçok yenilikçi ve aydın hareketi de
derinden beslemiştir.
Bu bilgilerden hareketle;
I. Pek çok alana etki etmiştir.
II. Bazı inançların değişmesine yol açmıştır.
III. Avrupa’dan keşfedilen yerlere götürülen bilimsel
ve kültürel eserler büyük değişimlere sebep olmuştur.
hangilerine ulaşılır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Yukarıdaki grafiklerde Türkiye’de 21 Mayıs 2020 ve
22 Mayıs 2020 tarihlerinde ” Koronavirüs” günlük
tablolarına ait bilgilere yer verilmiştir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "C" İyileşen hasta sayısında artış olmuştur.
Soru Açıklaması
9.
Benim sevgilim, bir daktilodur. Her yerde, hep beraberiz. Sabahları işime giderken, tramvayda, evde...
Öyle tatlı tatlı anlatır ki her şeyi... Bu çeneyle atbaşı giden keskin bir zekâsı da var. Değil yalnız aklınızdan geçenleri, aklınızdan geçirmek istediklerinizi bile hemen anlayacak kâbiliyettedir.
Bu metindeki sözcük ya da söz gruplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" “Yön vermek” anlamında bir deyim kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
. Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren,
yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögeye yer tamlayıcısı denir. Yer tamlayıcısı “-e, -de, -den” ekleriyle
oluşan sözcük veya sözcük gruplarıdır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel
bir gün” söz grubu yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Baharın gelmesi, ağaçların yeşillenmesi güzel bir güne işaretti.
Soru Açıklaması
logo
Liseye Geçis Sınavı
Türkçe Testi
11.
İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları söz öbeği oluşturdukları için cümlenin hangi ögesi olursa olsunlar
bölünemezler. “Tüketim kültürü şiiri çok dışlamıştır.”
cümlesinde “tüketim kültürü” ifadesi özne olarak kabul
edilir ve bir isim tamlaması olduğundan ayrı ayrı
alınamaz.
Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin
öznesi bir söz öbeği değildir?
Doğru Cevap: "A" Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan, doğayı sonsuz bir kaynak olarak kullanmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Haz duymaya ve zihnimizi süslemeye yarayan yegâne faaliyet okumadır. Okumanın haz duyma üzerindeki faydası, insan bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman kendini gösterir. Okumak; konuşurken,
bir iş hakkında hüküm verirken, o işi yapmaya çalışırken faydasını gösterir. Okunan kitaplardan süs olsun diye fazla faydalanmak gösteriş, bir hüküm verirken sadece kitaptaki kurallara uymak da ukalalıktır.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Deneme
Soru Açıklaması
13.
Betimleyici anlatım, arlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer
gibi anlatılmasıdır.
Öyküleyici anlatım, tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimidir.
Açıklayıcı anlatım, bilgi vermek amacı ile oluşturulan yazılarda kullanılan anlatım tekniğidir.
Tartışmacı anlatım, yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı anlatım tekniğidir.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıda yay ayraç içindeki tanıma uymayan seçenek hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz hızlı sürdü. Önümüzde giden araç ani fren yapınca ona arkadan çarptık. Bereket, taksici hemen frene basmıştı da çarpışma hafif oldu. Tabiî ben de derse yetişemedim.(Betimleme)
Soru Açıklaması
14.
Adlaşmış sıfat-fiil, sıfat fiilin nitelediği ismin düşmesiyle oluşur. Bu durumda düşen ismin aldığı ekler
sıfat-fiil olan kelimeye eklenir. “Yarışmaya katılacak
öğrenciler hazır mı?” cümlesinde “katılacak öğrenciler” sıfat tamlaması varlığını korumaktadır. Ancak “Yarışmaya katılacaklar hazır mı?” cümlesinde “öğrenci”
ismi düşmüş ve ondan geriye kalan “-ler” eki sıfat-fiile
eklenerek adlaştırılmıştır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Dün derse girmeyenler bugünkü çalışmaya katılamayacaklar.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yay ayraç içinde verilen kavrama uygun bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "A" Bu kadar ağır işler yapma, kendine dikkat etmelisin. (isim-fiil) Bu ödevi şimdiye kadar çoktan yapmamız gerekiyordu. (kalıcı ad)
Soru Açıklaması
16.
Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından
1478’de yaptırılmış, Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikâmetgâhı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m²'lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü
alanı 80.000 m²'dir.
Topkapı Sarayı, saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı
Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Saray zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayı
içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Kutsal Emanetler'in bulunduğu Hırka-i Saadet Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir.

Bu parçada kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yapılan yanlış aşağıdaki hangi seçeneklerden hangisine uymamaktan kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bir cismin hacim hesabında kullanılan ölçü birimlerine gelen eklerde kesme işareti kullanılmaz .
Soru Açıklaması
17.
Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış
birleşik kelimeler bitişik yazılır.
an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş sıfat-fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.
İkinci kelimesi -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan
birleşik kelimeler bitişik yazılır.
Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler
bitişik yazılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yaşadıklarımızın çoğu bilinç altımızın eseriymiş.
Soru Açıklaması
18.
Konuşturma: İnsan dışı varlıkların insanmış gibi konuşturulmasıdır. Her konuşturma aynı zamanda bir kişileştirmedir.
Kişileştirme: İnsan dışı varlıkları insanmış gibi gösterme, onlara insansı özellikler yükleme sanatıdır.
Karşıtlık(Tezat): İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir.
Yukarıdaki şemalarda dilimizde kullandığımız bazı
söz sanatları hakkında bilgiler verişmiştir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıda açıklaması verilmeyen bir söz
sanatı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Karac'oğlan der ki şu bana noldu Sarardı gül benzim gazele döndü
Soru Açıklaması
19.
Ahmet, Arzu, Mehmet, Halis, Samet, Harun ve Seda hafta sonu sinemaya gitmek isteyen gençlerdir. Sinemada macera, komedi, bilim kurgu ve dram türünde filmler vardır. Macera, bilim kurgu ve dram filminin akşam ve gece gösterimleri varken komedi türünün tüm gün gösterimleri mevcuttur.
Öğrencilerin gittiği filmlerle ilgili bilinenler şunlardır:
Ahmet ve Samet aynı tür filme gitmiştir.
Macera türü filmine öğrencilerden birisi gitmiştir.
Komedi filmine iki kişi gitmiştir.
Samet tüm akşamı evde geçirecektir.
Arzu ve Seda farklı filme gitmiştir.
Seda sinemaya gruptan birisi ile gitmiştir.
Arzu bilim kurgu filmine gittiyse Seda hangi tür filme gitmiştir?
Doğru Cevap: "B" Dram
Soru Açıklaması
20.
Makale, herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılardır.
Deneme, bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara
varmaksızın anlattığı yazılardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi deneme ya da makaleye örnek olmaz?
Doğru Cevap: "C" Halikarnas Balıkçısı takma adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973), hikâyeci ve romancı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarımızın,ekmeğini,çekişe dövüşe denizden çıkaran yoksul ama namuslu insanlarının yaşam serüvenini,bu bölgelerin taşı,toprağı,ormanı dağı,mitolojisi efsanesiyle birlikte ,şiirsel bir anlatımının bütün sıcaklığında coşa taşa edebiyatımıza mal eden ilk ve tek sanatçıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.